Welkom bij Vattenfall InCharge. We willen je zo goed mogelijk van dienst zijn en duidelijk zijn over de rechten en plichten die je hebt. De afspraken die staan in deze algemene voorwaarden en in je offerte- of contract (bevestiging) vormen samen onze Overeenkomst. Voor vragen kun je ons bellen op 088 363 7991 of een e-mail sturen naar incharge@vattenfall.nl

Je kan de algemene voorwaarden behorende bij het InCharge smart abonnement ook als PDF lezen. 

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor de hieronder beschreven diensten in combinatie met je offerte- of contract(bevestiging). De Overeenkomst geldt tussen InCharge AB (Evenemansgatan 13,169 92 Stockholm, registratienummer Zweedse kamer van koophandel: 559178-6081), in deze voorwaarden beschreven als Vattenfall InCharge, en de eigenaar en/of gebruiker van de Laadpaal. 

 

1.2 Definities in deze algemene voorwaarden:

 

1.2.1 E-Mobility Service Provider (EMSP): Levert E-Mobility-diensten aan de EV-rijder, waaronder toegang tot de Laadpaal via een identificatiemiddel. Heeft een contract met de eigenaar van het identificatiemiddel.

 

1.2.2 Identificatiemiddel: Een middel met een uniek nummer dat door de EMSP wordt geleverd aan de EV-rijder. Dit nummer wordt gebruikt voor authenticatie en autorisatie. Dit kan bijvoorbeeld een laadpas, laaddruppel of identificatie via de mobiele telefoon zijn. 

 

1.2.3 InCharge Platform: Het online platform waarmee Vattenfall InCharge Laadpalen kan verbinden en beheren. En waarmee diensten van het InCharge Smart abonnement, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden, geleverd kunnen worden. 

 

1.2.4 InCharge Smart abonnement: Combinatie van diensten die in het contract staan en de uitleg in hoofdstuk 3-5 van deze algemene voorwaarden, waaronder in ieder geval:

  • Verbinding tussen de Laadpalen en het InCharge Platform (hoofdstuk 3)
  • Beheer en monitoren van de Laadpaal (hoofdstuk 4)
  • Toegang tot de Laadpaal (hoofdstuk 5)

 

1.2.5 Laadpaal: Een elektrisch apparaat voor het opladen van elektrische voertuigen. Een Laadpaal kan 1 of meer laadpunten hebben waarop een elektrisch voertuig wordt aangesloten.

 

1.2.6 Laadpaalbeheerder (CPO): Aanbieder van services die te maken hebben met het verbinden en beheren van Laadpalen via een platform. In deze algemene voorwaarden is dit altijd Vattenfall InCharge.

 

1.2.7 Laadpaaleigenaar: Een natuurlijke persoon die het recht heeft een Laadpaal te gebruiken en deze voorziet van elektriciteit via de door hem gecontracteerde energieleverancier.

 

1.2.8 Laadsessie: Een sessie waarin een elektrische auto wordt opgeladen aan een Laadpaal. De sessie wordt als geldig geregistreerd wanneer er minimaal 0,2 kWh en maximaal 350 kWh wordt geladen en de sessie minimaal 2 minuten duurt.

 

1.2.9 Laadpaal van een Derde: Een Laadpaal die niet is geleverd en geïnstalleerd door Vattenfall InCharge, maar door een andere partij (derde). 

 

1.2.10 My InCharge Portal: Online omgeving die toegang geeft tot statistieken en beheertools voor Laadpalen en identificatiemiddelen. 

 

1.2.11 Overeenkomst: Offerte- of contract(bevestiging) waarop de diensten staan aangegeven die Vattenfall InCharge aan de Laadpaaleigenaar levert in combinatie met deze algemene voorwaarden.

 

1.2.12 Roamingpartner: Een laadpaalbeheerder (CPO) die een partnercontract heeft met een EMSP (E-Mobility Service Provider). Door deze samenwerking kan de EV-rijder met één en dezelfde laadpas laden bij verschillende Laadpalen die eigendom zijn van en/of beheerd worden door verschillende laadpaalbeheerders.

 

2. Verantwoordelijkheden van de partijen

2.1 Verantwoordelijkheden van de Laadpaalbeheerder

 

2.1.1 Vattenfall InCharge levert alle diensten die vallen onder het InCharge Smart abonnement waarmee de Laadpaaleigenaar akkoord is gegaan. Deze diensten zijn terug te vinden op de offerte- of contract(bevestiging).

 

2.1.2 Vattenfall InCharge heeft het recht en de verplichting belangrijke firmware-updates te installeren op de Laadpalen.

 

2.1.3 De verbinding tussen het InCharge Platform en de Laadpaal is mede afhankelijk van de kwaliteit van netwerkverbindingen van derde partijen, zoals telecomproviders of de verbinding van je thuisnetwerk met het internet. Vattenfall InCharge is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door storingen, haperingen of veranderingen in de dekking- van het netwerk. Daarnaast is Vattenfall InCharge niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door hardware-problemen als de hardware is gekocht bij een leverancier buiten de Vattenfall Groep. 

 

2.1.4 Vattenfall InCharge heeft het recht de diensten in redelijkheid tijdelijk te beperken of stop te zetten, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding of compensatie. Denk hierbij aan upgrades, updates, onderhoud en foutcorrecties. Of een situatie van overmacht. In dit soort gevallen zal Vattenfall InCharge zoveel mogelijk vooraf hierover communiceren.

2.1.5 Vattenfall InCharge heeft het recht de diensten tussentijds aan te passen of stop te zetten. Denk aan het beperken of uitbreiden van de diensten. Als dat zo is, brengt Vattenfall InCharge de laadpaaleigenaar vooraf hiervan op de hoogte.

 

2.1.6 Per kalender jaar heeft Vattenfall InCharge het recht om de prijzen van zijn producten en dienstverlening te indexeren conform standaarden in de markt. Ingeval van een prijsverhoging binnen drie maanden na de start van het abonnement, heeft de Laadpaaleigenaar het recht kosteloos op te zeggen. 

 

2.2. Verantwoordelijkheden van de Laadpaaleigenaar:

 

2.2.1 De Laadpaaleigenaar moet eigenaar zijn of een controleerbaar recht hebben om de Laadpaal te gebruiken waarvoor deze Overeenkomst geldt. 

 

2.2.2 De Laadpaaleigenaar is verantwoordelijk voor de elektrische veiligheid van de Laadpaal. En voor het naleven van geldende wetten, regels, vergunningen en veiligheidsnormen. Ook is de Laadpaaleigenaar ervoor verantwoordelijk dat de Laadpaal voldoet aan de EU-wetgeving (CE[1]gecertificeerd). Wanneer Vattenfall InCharge de Laadpaal heeft geleverd en geïnstalleerd, staat Vattenfall InCharge ervoor in dat de Laadpaal voldoet aan de daarvoor geldende regels en eisen op het moment van oplevering binnen de voorwaarden en eisen van de door haar op de laadpaal en installatie gegeven garantie. 

 

2.2.3 De Laadpaaleigenaar moet de Laadpaal voorzien van stroom en is verantwoordelijk voor de verbinding met het stroomnetwerk en indien van toepassing het internet. Daar horen ook bij: het afsluiten van alle nodige contracten met en betalen van alle bijbehorende kosten aan bijvoorbeeld de energieleverancier, netwerkbeheerder en internetprovider. 

 

2.2.4 Wanneer de Laadpaal correct is geïnstalleerd, moet de Laadpaaleigenaar ervoor zorgen dat, indien van toepassing, de internetverbinding goed genoeg is om de Laadpalen te kunnen laten communiceren met het InCharge Platform. 

 

2.2.5 De Laadpaaleigenaar is verantwoordelijk voor het uitvoeren van eventueel onderhoud conform de bij de Laadpaal behorende garantievoorwaarden. 

 

2.3. Als er een belangrijke verandering plaatsvindt, zoals een aanpassing van het e-mailadres of bankrekeningnummer, wordt van de Laadpaaleigenaar verwacht dat deze Vattenfall InCharge daarvan tijdig op de hoogte brengt.

 

3. Verbinding tussen de Laadpaal en het InCharge Platform

 

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de diensten zoals vermeld in deze algemene voorwaarden en in de offerte- of contract(bevestiging) moet de Laadpaal van de Laadpaaleigenaar verbonden zijn met het InCharge Platform. Indien de Laadpaaleigenaar de Laadpaal via Vattenfall InCharge heeft aangeschaft zal deze tijdens de installatie direct verbonden worden met het InCharge Platform. 

 

3.2 Voorwaarde voor het kunnen aanbieden van de services zoals beschreven in deze voorwaarden is een goede verbinding tussen de hardware en het internet. De internetverbinding kan geleverd worden via een simkaart en modem. Of via een local area network (LAN) die is verbonden met het internet via de internetverbinding van de Laadpaaleigenaar. In het laatste geval is de Laadpaaleigenaar verantwoordelijk voor een goede internetverbinding en bijbehorende kosten. Zo niet, dan is het leveren van digitale diensten niet mogelijk en is Vattenfall InCharge daar ook niet verantwoordelijk voor. In dat geval kan Vattenfall InCharge de werking van de laadpaal niet garanderen. 

3.3 Voor het verbinden van laadpalen van derden met het InCharge Platform gelden de volgende voorwaarden:

 

3.3.1 Om een Laadpaal te verbinden aan het InCharge Platform moet deze voldoen aan de technische eisen van Vattenfall InCharge. Denk aan een RFID-lezer, MID-gecertificeerde meter, mobiele modemaansluiting en compatibel met OCPP 1.6 of hoger. Op verzoek kan InCharge een lijst met eisen en al goedgekeurde hardware leveranciers aanleveren. 

 

3.3.2 Op verzoek en voor rekening van de Laadpaaleigenaar kan Vattenfall InCharge een Laadpaal van Derden, die niet op de lijst met ondersteunde hardware voorkomt, onderzoeken om te bezien of deze voldoet aan de door Vattenfall InCharge gestelde eisen. Echter is Vattenfall InCharge niet verplicht de onderzochte hardware-typen toe te voegen aan de lijst met door Vattenfall InCharge ondersteunde hardware.

 

3.3.3 Voordat de Laadpaal van de Laadpaaleigenaar verbonden wordt met het InCharge Platform heeft Vattenfall InCharge het recht de Laadpaal te controleren. Tijdens de contractperiode is de Laadpaaleigenaar ervoor verantwoordelijk dat de Laadpaal voldoet aan alle technische en elektrische veiligheidseisen voor de verbinding. In het geval van gebreken worden die gecorrigeerd en betaald door de Laadpaaleigenaar.

 

3.3.4 Vattenfall InCharge kan eenmalige kosten rekenen voor het leggen van de verbinding tussen de Laadpaal en het InCharge Platform. Indien dat het geval is, staan deze op de offerte- of contract(bevestiging).

 

3.4 Nadat de Laadpaal conform hoofdstuk 3 is verbonden met het InCharge Platform, kan de Laadpaaleigenaar diensten afnemen van Vattenfall InCharge. Deze diensten zijn een combinatie van de onderdelen in hoofdstuk 3 t/m 5. De (abonnements)kosten hiervoor staan in de offerte- of contract(bevestiging).

 

4. Beheer en monitoren van de Laadpaal

 

4.1 Diensten in dit hoofdstuk vormen een verplicht serviceonderdeel van Vattenfall InCharge om de in deze algemene voorwaarden beschreven services te kunnen bieden. De (maandelijkse) kosten daarvoor zijn gespecificeerd in de offerte- of contract(bevestiging). 

 

4.2 Tijdens de Overeenkomst is Vattenfall InCharge de enige laadpaalbeheerder. Dit betekent dat het opladen via de Laadpaal en het beheren van de Laadpaal gebeurt via de diensten van Vattenfall InCharge. 

 

4.3 EV-rijders kunnen een Laadsessie starten en stoppen met een identificatiemiddel van Vattenfall InCharge. Maar ook met een ander door Vattenfall InCharge goedgekeurd identificatiemiddel van een Roamingpartner. De EV-rijder is zelf verantwoordelijk voor het hebben van een goedgekeurd en werkend identificatiemiddel.

 

4.4 Vattenfall InCharge houdt een bestand met Laadhistorie bij waarin alle Laadsessies staan die met een identificatiemiddel bij een bepaalde Laadpaal door de EV-rijder zijn gestart. De Laadhistorie bestaat uit informatie over de laadtijd, plaats, duur,- kosten en het energiegebruik.

 

4.5 De Laadpaaleigenaar krijgt toegang tot de online omgeving My InCharge. Hierin staat bijvoorbeeld informatie over de operationele status en de locatie en- Laadhistorie van de Laadpaal (start- en eindtijd, laadtijd en gebruik in kWh). De Laadpaaleigenaar kan de Laadhistorie ook downloaden als CSV- of Excel-bestand. Voor toegang tot de My InCharge Portal geldt het volgende:

 

4.5.1 De Laadpaaleigenaar moet ervoor zorgen dat de My InCharge Portal niet gebruikt of beheerd kan worden door onbevoegde personen.

4.5.2 Als er onjuiste informatie is doorgegeven via de My InCharge Portal en er daardoor fouten ontstaan, dan is de Laadpaaleigenaar daar verantwoordelijk voor.

4.5.3 Vattenfall InCharge kan in de toekomst buiten deze Overeenkomst om nieuwe functionaliteiten toevoegen aan de My InCharge Portal, zonder de Laadpaaleigenaar daar automatisch toegang toe te geven. Daarnaast heeft Vattenfall InCharge, met goedkeuring van de Laadpaaleigenaar, het recht- om voor de aanvullende functionaliteiten extra kosten voor het InCharge Smart abonnement in rekening te brengen. 

 

4.6 Onderdeel van de dienstverlening van het InCharge Smart abonnement is toegang tot de Vattenfall InCharge klantenservice. Hieronder valt het oplossen van problemen en bieden van ondersteuning voor de Laadpaaleigenaar. Maar ook het beantwoorden van vragen die te maken hebben met diensten die we aanbieden binnen het InCharge Smart abonnement en bijbehorende administratie. Bij storingen is de klantenservice 24/7 beschikbaar voor hulp op afstand via. 088 363 7991. Voor andere vragen zijn de medewerkers op werkdagen telefonisch (088 363 7991) of via de mail (incharge@vattenfall.nl) bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur. 

 

4.6.1 Vattenfall InCharge heeft het recht in noodsituaties direct te handelen, zonder vooraf contact op te nemen met de Laadpaaleigenaar, zoals het op non-actief stellen van een Laadpaal.

 

4.6.2 Vattenfall InCharge heeft het recht de Laadpaal op elk gewenst moment op afstand te herstarten als mogelijke oplossing voor een gevonden probleem. 

 

4.6.3 Als de Laadpaal een defect heeft, kan dit door de Laadpaaleigenaar worden doorgegeven aan Vattenfall InCharge. Indien blijkt dat het defect niet te maken heeft met de verbinding tussen de Laadpaal en het Vattenfall InCharge Platform kan Vattenfall InCharge de Laadpaaleigenaar kosten in rekening brengen voor de tijd die is besteed aan het onderzoeken van het defect. Indien de Laadpaal niet door Vattenfall InCharge is geleverd dient de Laadpaaleigenaar contact op te nemen met leverancier van de Laadpaal om het probleem te laten oplossen.

 

5. Toegang tot de Laadpaal

 

5.1 De service zoals beschreven in dit hoofdstuk geeft de Laadpaaleigenaar de mogelijkheid om de toegang tot de Laadpaal te beheren. 

 

5.2 Om een sessie te starten op de Laadpaal dient de Laadpaaleigenaar zijn of haar identificatiemiddel toe te voegen aan de authorisatielijst in de My InCharge portal. 

 

5.3 De Laadpaaleigenaar kan ervoor kiezen om meerdere EV-rijders toegang tot de Laadpaal te bieden. Hiervoor dient het identificatiemiddel van de betreffende EV-rijder eveneens te worden toegevoegd in de authorisatielijst in de My InCharge portal.

 

5.3.1 De Laadpaaleigenaar is verantwoordelijk voor het bijhouden van de authorisatielijst in de My InCharge Portal waar de identificatiemiddelen met toegang worden beheerd. 

 

5.3.2 Vattenfall InCharge is niet verantwoordelijk voor onjuist ingevoerde identificatiemiddelen. 

 

5.4 Indien de Laadpaaleigenaar ervoor kiest om de Laadpaal in te laten stellen volgens de Autostart methode, is deze zelf verantwoordelijk voor de laadsessies die op het laadpunt gestart worden.

 

6. Kosten voor het InCharge Smart abonnement

 

6.1 De Laadpaaleigenaar betaalt abonnementskosten aan Vattenfall InCharge voor het gebruik van de diensten zoals beschreven in de Overeenkomst. Deze kosten staan in de offerte- of contract(bevestiging) beschreven. 

 

6.2 Tenzij anders is afgesproken, zijn abonnementskosten verschuldigd vanaf het moment dat de Laadpaal is verbonden met het InCharge Platform. 

 

6.3 De kosten voor het InCharge Smart abonnement gelden per Laadpunt. Een Laadpaal kan bestaan uit één of meer laadpunten. 

 

6.4 Wanneer Vattenfall InCharge de mogelijkheid biedt om het Smart abonnement uit te breiden met aanvullende (betaalde) services kunnen deze binnen deze overeenkomst aangegaan worden. Tenzij anders overeengekomen is het per contractjaar mogelijk om deze eenmalig weer naar beneden bij te stellen.

 

7. Betaalwijze

 

7.1 De betaling wordt voldaan aan de hand van de factuur van Vattenfall InCharge op de betaalwijze die is overeengekomen. Het bedrag moet uiterlijk binnen de op de factuur aangegeven termijn worden betaald.

 

7.2 Tenzij anders afgesproken factureert Vattenfall InCharge de maandelijkse kosten voor het InCharge Smart abonnement eens per jaar. De eerste facturatie is bij de start van het contract.

 

7.3 De Laadpaaleigenaar heeft niet het recht kosten die betaald moeten worden aan Vattenfall InCharge te verrekenen met eventuele eigen vorderingen op Vattenfall InCharge. 

 

7.4 Voor het incasseren van onze facturen volgt Vattenfall InCharge de wettelijke regels, zoals de wet op de incassokosten (WIK). Betaalt de Laadpaaleigenaar via automatische incasso en kunnen we niet incasseren, dan probeert Vattenfall InCharge het nog een keer voordat een aanmaning tot betaling volgt. Het bedrag moet na de aanmaning binnen 14 dagen worden betaald. Voor elke factuur die na de aanmaning niet op tijd wordt betaalt, berekent Vattenfall InCharge de wettelijk vastgestelde incassokosten met een minimum van € 40. Daarna nemen we gerechtelijke incassomaatregelen. De kosten hiervan zijn voor de Laadpaaleigenaar.

 

8. Contracttermijn en beëindiging

 

8.1 Voor contracten die na 1 maart 2021 worden aangegaan geldt een contractduur van 24 maanden. Daarna wordt het contract omgezet in een contract voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand. De maandkosten van het contract worden jaarlijks in één keer geïncasseerd. Indien het contract na de initiële duur van 24 maanden wordt opgezegd, worden de kosten met betrekking tot de resterende al betaalde maanden voor het desbetreffende jaar door Vattenfall InCharge gecrediteerd.

 

8.2 Voor contracten aangegaan voor 1 maart 2021 geldt dat het mogelijk is om na 12 maanden het contract op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand. 

 

8.3 Als het contract binnen de minimale afnametermijn eindigt, betaalt Vattenfall InCharge de kosten van het InCharge Smart abonnement voor die periode niet terug. 

 

8.4 Vattenfall InCharge heeft het recht de Overeenkomst direct en zonder verplichting tot terugbetaling te beëindigen of de uitvoering ervan gedeeltelijk of geheel op te schorten als: 

 

8.4.1 De Laadpaaleigenaar in gebreke blijft de kosten van het InCharge Smart abonnement tijdig te betalen, failliet gaat of door een andere reden niet kan betalen.

8.4.2 De Laadpaaleigenaar zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet nakomt na schriftelijke herinnering door Vattenfall InCharge. Of als hij zijn verplichtingen blijvend niet meer kan nakomen.

8.4.3 De Laadpaaleigenaar onjuiste of misleidende informatie deelt met Vattenfall InCharge of Vattenfall InCharge niet informeert over voor de Overeenkomst relevante omstandigheden.

8.4.4 In het geval van beëindiging van de Overeenkomst heeft Vattenfall InCharge het recht alle terugbetalingen aan de Laadpaaleigenaar stop te zetten, totdat het aantal openstaande transacties is gecontroleerd. Ook mag Vattenfall InCharge de toegang tot de service deels of helemaal stopzetten.

8.4.5 Het onder 8.4.4 bepaalde laat onverlet het recht van Vattenfall InCharge op vergoeding voor gemaakte kosten, geleden schade of betaalde rentes.

 

9. Communicatie

9.1 Vattenfall InCharge mag facturen en andere documenten opslaan in de My InCharge Portal in plaats van deze te versturen per post of via e-mail.

 

10. Aansprakelijkheid

 

10.1 Vattenfall InCharge levert haar producten en diensten volgens de wettelijk regels en de geldende voorschriften.

 

10.2 Vattenfall InCharge is alleen aansprakelijk voor aan haar toerekenbare schade, tot een maximum van € 100.000,-- per gebeurtenis.

 

10.3 Behoudens in geval van opzet of grove schuld is aansprakelijkheid van Vattenfall InCharge uitgesloten voor indirecte, gevolg- en/of bedrijfsschade, waaronder begrepen schade als gevolg van verlies van data of corrupte data.

 

10.4 Vattenfall InCharge is niet aansprakelijk voor de werking/aanleg van de bestaande installaties en aansluitingen op bijvoorbeeld het stroom netwerk. Deze dienst houdt uitdrukkelijk geen (extra) garantie in op de Laadpalen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

10.5 Tevens is Vattenfall InCharge niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door de Laadpaaleigenaar of EV-Rijder, bijvoorbeeld door fraude met het Identificatiemiddel.

 

10.6 Ook is Vattenfall InCharge niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of niet goed werken van eventueel benodigde telecommunicatiediensten en het stroom netwerk.

 

11. Overmacht

 

11.1 Partijen zijn gerechtigd zich op Overmacht te beroepen indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van één van de Partijen komen. Onder dergelijke omstandigheden worden in ieder geval begrepen internationale conflicten, gewelddadige en/of gewapende acties, maatregelen van enige binnenlandse of buitenlandse overheid of van een toezicht houdende instantie, boycotacties, ongevallen of een gebeurtenis waardoor het transport of de levering van elektriciteit niet vrij en ongestoord heeft kunnen plaatsvinden, uitval van het transportnet, het wegvallen van spanning in het Net en het niet-functioneren van het Net, dan wel enige tekortkoming van de landelijke netbeheerder en/of Netbeheerder(s) en elektriciteitsleveranciers in de nakoming van hun verplichtingen jegens (een van beide) partijen.

 

11.2 De Partij die een beroep op Overmacht wenst te doen, dient de andere Partij onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van het ontstaan en de oorza(a)k(en) van de (Overmacht-)situatie.

 

11.3 In geval van Overmacht aan de zijde van een Partij worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de Overmacht langer duurt dan drie weken zijn zowel Vattenfall InCharge als de Klant bevoegd Overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Partijen zullen alsdan met elkaar in overleg treden omtrent een eventuele aanpassing van de Overeenkomst, die zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke inhoud en strekking van de Overeenkomst. De Klant is niettegenstaande het hiervoor in dit lid bepaalde slechts gerechtigd tot (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst na betaling aan Vattenfall InCharge van alle op het moment van (gedeeltelijke) ontbinding aan Vattenfall verschuldigde bedragen, ongeacht of deze opeisbaar zijn.

 

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

 

12.1 Vattenfall InCharge heeft het recht deze Overeenkomst of de rechten en plichten daaruit deels of geheel over te dragen of toe te wijzen aan een ander bedrijf binnen dezelfde groep. Óf aan derde partijen waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij kunnen voldoen aan de verplichtingen die vallen onder deze Overeenkomst.

 

12.2 De Laadpaaleigenaar heeft niet het recht zijn verplichtingen die vallen onder deze Overeenkomst over te dragen of toe te wijzen aan andere partijen zonder voorafgaande toestemming van Vattenfall InCharge die niet in redelijkheid zal worden onthouden.

 

13. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 

13.1 Als er een (grote) wijziging in deze algemene voorwaarden wordt doorgevoerd, heeft de Laadpaaleigenaar het recht de Overeenkomst zonder enige kosten of verplichtingen te beëindigen. Als de Overeenkomst niet wordt beëindigd binnen de opzegtermijn van 30 dagen wordt ervan uitgegaan dat de Laadpaaleigenaar akkoord gaat met de wijzigingen.

 

14. Persoonsgegevens

 

14.1 Bij de aanvraag van een dienst of product verzoekt Vattenfall InCharge aan de Laadpaaleigenaar om persoonsgegevens aan Vattenfall te verstrekken. Deze gegevens worden binnen de Vattenfall-groep gebruikt voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de Overeenkomst, relatiebeheer en ten behoeve van marketing. Ook kan Vattenfall InCharge deze gegevens gebruiken om de Laadpaaleigenaar te informeren over voor hem relevante producten en diensten. Indien de Laadpaaleigenaar geen prijs stelt op informatie over producten en diensten, kan hij dit schriftelijk melden bij Vattenfall InCharge telefonisch via 088 363 7991 of via de mail (incharge@vattenfall.nl). 

 

14.2 Vattenfall InCharge behandelt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wanneer en waarom Vattenfall InCharge om uw persoonsgegevens vraagt en hoe Vattenfall InCharge met deze persoonsgegevens omgaat, is te vinden op de website. Hierin is ook informatie opgenomen over de rechten van Laadpaaleigenaar als betrokkene, zoals het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen van zijn persoonsgegevens waarvoor Vattenfall InCharge een gerechtvaardigd belang heeft en de verwerking voor direct marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

 

15. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 

15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

15.2 In geval van geschillen over de uitvoering van deze Overeenkomst is de rechter te Amsterdam bevoegd.

 

15.3 Als je een klacht hebt, laat het ons dan weten. We doen ons best om je zo goed mogelijk te helpen. Kom je er met onze medewerker niet uit? Dan kun je de klacht indienen bij de directie van Vattenfall InCharge. Ook kun je gebruikmaken van de Europese klachtenprocedure.